BG-Борово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-102

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

82339.74 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката и нормативните изисквания за този вид дейност. Обявата за поръчката е всички документи и условията за участие са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

15/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 82 339,74 лв. без ДДС, в това число: - обект №1 - улици в с.Волово – до 20695 лв.; обект №2 - улици в с. Брестовица – до 20566 лв.; обект №3 - улици в с.Горно Абланово – до 20785,80 лв.; обект №4 - улици в с.Батин – до 20292,94 лв. !Участниците не могат да предлагат Ценови оферти, които надвишават посочените прогнозни стойности за обектите. Участник, който предложи цена, надвишаваща максималната стойност на поръчката, включително на отделните обекти ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител! В случай че, участник предложи срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от определения максимален срок от 45 календарни дни ще бъде отстранен от участие. Критерий за оценка: „Най-ниска цена”. Документите за участие се поставят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, обл. Русе, ул.“Никола Вапцаров” №1А, не по-късно от деня и часа, посочени в Обявата. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Участник, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен. Срок на валидност на офертите: Дата: 15.12.2017г. Час: 17:00ч. Дата и час на отваряне на офертите: 18.09.2017г. от 11:00ч. Място на отваряне на офертите: Заседателна зала в сградата на Община Борово, ет.3. На отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците. Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, срокът за получаване на оферти ще се удължи с най-малко три дни чрез изпращане на информация за удължаването в РОП по реда на чл.96, ал.3 от ППЗОП, както чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/08/2017  (дд/мм/гггг)