Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-1853

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/448-op-97-opredelyane-na-operator-za-otpechatvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-bezplatna-hrana-s-nominalna-stoynost-za-nuzhd.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55280 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е “Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”. Предмета на обществена поръчка включва: 1. услуга отпечатване на ваучери (купони) за храна; 2. доставка на ваучерите на възложителя; 3. услуга – осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

07/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 08.09.2017г., в 14:30 часа на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1, административна сграда, учебна зала ДКБ.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2017  (дд/мм/гггг)