Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-136306

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска Народна Банка, пл. Княз Александър I 1, За: по предмета: Стефан Кръстанов, тел. 02 91451266; по процедурата: Пламена Павлова, тел. 02 91451978, България 1000, гр. София, Тел.: 02 91451978, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-INV_9_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извънгаранционна поддръжка на системата "CA Service Desk Manager" и услуги по допълнителна поддръжка"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


Срок за получаване на офертите

07/09/2017 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в раздел „Профил на купувача“. Офертата се подава на български език - на хартиен носител, като документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, която следва да съдържа: 1. Опис на предлаганите документи, съдържащи се в офертата (свободен формат на текстово оформяне) 2. Представяне на участника по образец, с включени следните приложения: a) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в поръчката, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в документа за регистрация (представя се ако е приложимо); b) Копие на документ за самоличност - когато Участникът е физическо лице; c) При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; (представя се, ако е приложимо); 3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец; 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП – по образец; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи, които ще се изпълняват от подизпълнител – по образец; 6. Декларация от подизпълнителя (представя се ако е приложимо) – по образец; 7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по образец; 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 9. Ценово предложение – по образец. Всички документи, свързани с участието в обявената обществена поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, върху която се отбелязва: - Наименование на поръчката; - Наименование на участника; - Адрес за кореспонденция, по възможност – телефон, факс и/или e-mail. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Българска народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, на гише № 54 в Паричния салон на БНБ. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя най-късно до 15:45 часа на 07.09.2017 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2017  (дд/мм/гггг)