Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: Ш. Шакир - главен експерт „Обществени поръчки”, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_009.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

78307.97 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: 1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4; 2. Текущ ремонт на сграда ДСП –с. Севар, сграда ДСП – с. Бисерци и сграда ДСП - гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион – гр. Кубрат; 3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево; 4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци; 5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

13/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Същото ще се състои на 14.09.2017 г., 10:00 ч. , в сградата на Общинска администрация – Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, Заседателна зала, етаж 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2017  (дд/мм/гггг)