Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-177

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Тодор Нинов, България 1431, София, Тел.: 02 9159453, E-mail: tninov@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=303&version=new.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Триокулярен микроскоп, заедно с необходимите консумативи за работа за срок от 18 месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38510000

Описание:

Микроскопи


Срок за получаване на офертите

08/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 11.09.2017 г. от 10.00 часа, зала №2, партерен етаж на УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2017  (дд/мм/гггг)