Версия за печат

BG-Борово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-88

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

94666.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник; - Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник; - Обект №3. Основен ремонт на ул. "Трети март" с. Обретеник Максимална прогнозна стойност на поръчката: до 94666,66 лв. без ДДС, в това число: - за обект №1 – до 30 583,33 лв. - за обект №2 – до 31 308,33 лв. - за обект №3 – до 32 775,00 лв. Обявата за поръчката е всички документи и условията за участие са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

31/08/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите за участие се поставят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, обл. Русе, ул.“Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в Обявата. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Участник, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен. Участник, който предложи цена, надвишаваща максималния финансов ресурс на възложителя, ще бъде отстранен от участие. Срок на валидност на офертите: Дата: 01.12.2017г. Час: 12:00 ч. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 31.08.2017г. Час: 14:00 ч. Място на отваряне на офертите: Заседателна зала в сградата на Община Борово, ет.3. На отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2017  (дд/мм/гггг)