Версия за печат

BG-Луковит

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000281120

BG315, НУ Инж.Георги Ив.Вълков, ул.Св.Св.Кирил и Методий 15, За: Божидарка Василева - директор, България 5770, Луковит, Тел.: 0893 328113, E-mail: nu_valkov@abv.bg, Факс: 0697 52332

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nuvalkov.com/obshtestvena-porachki.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nuvalkov.com/obshtestvena-porachki.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41325 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти и преработени хранителни продукти за нуждите на НУ „ Инж. Георги Иванов Вълков“ гр. Луковит, по обособени позииц както следва: Обособена позиция №1: Доставка на 1) Хляб и хлебни изделия; 2) месо и местни изделия; 3) мляко и млечни продукти; 4) захар и захарни изделия; 5) плодове и зеленчуци; 6) други хранителни продукти (зърнени култури, подправки и други); Обособена позиция №2: Доставка на Преработени хранителни продукти (Лека закуска - банички, кифли с мармалад, сандвич с шунка, бюрек, кашкавалка, пица калцоне, кифла с локум или други); Кратко описание: Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е определяне на изпълнител за доставка на хранителни продукти и преработени хранителни продукти за нуждите на НУ „ Инж. Георги Иванов Вълков“ гр. Луковит по обособени позиции и съгласно техническа спецификация. Участниците подават оферти за видовете хранителни продукти по обособени позиции и съгласно техническа спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко склада на Начално училище „инж. Георги Иванов Вълков” гр. Луковит, с транспорт на изпълнителя, съгласно предварително подадена заявка по телефона, съобразно нуждите на възложителя. Заявките се изготвят в писмен вид от домакина и се съхраняват в папка. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Остатъчният срок на годност към датите на доставка на хранителните продукти трябва да бъде не по-малък от 75% от датата на производство. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. При констатирани нарушения от страна на изпълнителя и разлики между заявените и доставени количества се свиква комисия, назначена от Възложителя. Комисията приключва своята работа с протокол и въз основа на посочените документи се налагат санкции съгласно договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

04/09/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертата 05.09.2017г. в деловодството на НУ"Инж.Георги Ив.Вълков", гр.Луковит, ул.."Св.Св.Кирил и Методий" №15. Офертата се отваря на публично заседание на което могат да присъстват кандидатите участници в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2017  (дд/мм/гггг)