Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР-01-03-180

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Деница Ноева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818430, E-mail: dnoeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/408-sabirane-na-oferti-s-obyava-za-dostavka-na-kantzelarski-i-didakticheski-materiali-po-proekt-bg05m.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

12460 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски и дидактически материали по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30192123, 30192125, 30192130, 30197630

Описание:

Принадлежности за офиса
Флумастери
Маркери
Моливи
Хартия за печатане


Срок за получаване на офертите

11/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на доставка на канцеларски и дидактически материали за реализацията на проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG05M2OP001-3.001-0044-C01 от 27.07.2017 г.

Друга информация

Дата на отваряне на оферти: 12.09.2017 г., 10.00 часа, в сградата на Община Габрово - пл. "Възраждане" 3, зала на етаж 3

Дата на изпращане на настоящата информация

25/08/2017  (дд/мм/гггг)