Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/918.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

11741.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“ Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в глава Технически спецификации от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000, 30200000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

30/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“ Договор№ BG05M9OP001-2.005-0048-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 31.08.2017 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. Настоящата поръчка се възлага на основание, чл. 21 , ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 11 741,67 лв., без ДДС. Остатъчната стойност на поръчката, която ще се възложи, чрез публично състезание е в размер на 91 293,41 лв., без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2017  (дд/мм/гггг)