Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Надя Петрова, Милена Курдова, инж. Иван Иванов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 228; 062619 229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/519.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

31382.53 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Покривни и хидроизолационни работи по сгради, стопанисвани от Община Велико Търново, след възлагане”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261900, 45261910

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви
Ремонт на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

07/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/519 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 07.09.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.09.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2017  (дд/мм/гггг)