Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000082150

BG331, Основно училище Свети свети Кирил и Методий, ул.Братя Миладинови 19, За: Владимир Николов, България 9000, Варна, Тел.: 052 620487, E-mail: ou_kirilimetodii@abv.bg, Факс: 052 620487

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ousvsvkirilimetodii.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/ousvsvkirilimetodii-563/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

26265.07 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции (за ІІ и VІ клас)“: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „АРХИМЕД 2“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ Обособена позиция №7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство ИК “РИВА” АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


Срок за получаване на офертите

24/08/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/08/2017  (дд/мм/гггг)