BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4/2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция ТУЕПМР, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=9347.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на дърва и въглища за нуждите на Община Ковачевци за отоплителен сезон 2017-2018 г., три обособени позиции, както следва : Обособена позиция 1 „Доставка на дърва за огрев (твърда дървесина) за нуждите на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Калище и ДГ „Радост” с.Лобош” - прогнозна стойност 1800 лв. без ДДС. Обособена позиция 2 „Доставка на въглища тип „Донбас” за нуждите на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Калище, ДГ „Радост” с.Лобош и Общинска администрация Ковачевци”” - прогнозна стойност - 9800 лв. без ДДС. Обособена позиция 3 „Доставка на въглища тип „Донбас” за нуждите на „Социални услуги – резидентен тип – Община Ковачевци” - прогнозна стойност 8400 лв. без ДДС Кратко описание : Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции. Целта е да бъде избран независим изпълнител, който да достави на Община Ковачевци следните горива : За обособена позиция 1 - дърва за огрев (твърда дървесина), с дължина 1 (един) метър и диаметър не по-малък от 8 см. Доставчикът извършва разтоварването за своя сметка на място при разпоредителите с бюджет в селата Калище и Лобош, след заявка в срок съгласно Техническо предложение. Количества : за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - 10 куб.; за ДГ "Радост" с.Лобош - 10 куб. За обособена позиция 2 – въглища тип „Донбас”. Въглищата следва да са промити, пресяти, без наличие на пепел, с висока калоричност - над 6 000 kcal. Доставчикът извършва разтоварването за своя сметка. Доставката ще се извършва до Възложителя и разпоредителите с бюджет, след заявка в срок съгласно Техническо предложение. Количества : за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - 5 т.; за ДГ "Радост" - 15 т.; За Общинска администрация - 15 т. За обособена позиция 3 – въглища тип „Донбас”. Въглищата следва да са промити, пресяти, без наличие на пепел, с висока калоричност - над 6 000 kcal. Доставчикът извършва разтоварването за своя сметка. Доставката ще се извършва до „Социални услуги – резидентен тип – Община Ковачевци”, с.Сирищник , след заявка в срок съгласно Техническо предложение. Количества : - 30 т. Доставка : на територията на Община Ковачевци и разпоредителите с бюджет.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111000, 09111400

Описание:

Въглища и горива на базата на въглища
Горива на базата на дърва


Срок за получаване на офертите

04/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо Икономическо и финансово състояние: Не се поставят изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците. Технически и професионални способности: Не се поставят изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/08/2017  (дд/мм/гггг)