BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-10-59

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgs.kosti@abv.bg, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1245.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90714000, 90714400

Описание:

Екологичен одит
Услуги по екологичен одит, свързан със специфични задачи


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглеждането на офертите ще се състои на 22.08.2017 от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП "ДГС Кости".

Дата на изпращане на настоящата информация

18/08/2017  (дд/мм/гггг)