Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

14.00.3764

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград пл.Акад.Николай Хайтов 9, За: Мелят Алимолла, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20270, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170816QGxW866428.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на паркова архитектура по обособени позиции. Доставка на паркова архитектура, включваща кашпи, градински пейки, маси, сгъваеми пейки изработени от чамов материал. Видът и количествата са описани в техническата спецификация- Приложение 1.1 и 1.2.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39113600, 39142000

Описание:

Пейки
Градинска мебел


Срок за получаване на офертите

25/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 28.08.2017 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2017  (дд/мм/гггг)