BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1368

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСА, ет.4, ст.408, За: Инж. Владимир Ачов – Отдел „Капитално строителство”, България 1700, София, Тел.: 0893 338379, E-mail: vladiachov@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработване на Работен инвестиционен проект: „Енергийно обновяване и основен ремонт на Студентско общежитие на Национална спортна академия „Васил Левски“ Блок 15 в Студентски град София“ и авторски надзор

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


Срок за получаване на офертите

28/08/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2017  (дд/мм/гггг)