Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 974

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на уреди и материали за домакинството – включително кухненско оборудване за нуждите на военните формирования от Сухопътните войски”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000, 39220000, 39700000, 39710000, 39711000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство
Домакински уреди
Електродомакински уреди
Електродомакински кухненски уреди


Срок за получаване на офертите

29/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2017  (дд/мм/гггг)