Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 973

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59318.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44230000, 44221000, 39515400

Описание:

Строителна дограма
Прозорци, врати и свързани с тях изделия
Щори


Срок за получаване на офертите

30/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2017  (дд/мм/гггг)