Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИКТ-03-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Янка Здравкова, Ивайло Захариев, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382; 066 818353, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/405-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и внедряване на 3 броя сървъри, подробно описани в техническите спецификации.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48820000

Описание:

Сървъри


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 22.08.2017 г. в сградата на Община Габрово.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2017  (дд/мм/гггг)