BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1816

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции: №1. Хляб и хлебни изделия; №2. Мляко и млечни продукти; №3. Месо и местни продукти; №4. Плодове и зеленчуци- пресни; №5 Консерви; №6. Други хранителни продукти

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15890000

Описание:

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти


Срок за получаване на офертите

22/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в обявата и в документацията за участие. Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника от участие в процедурата.2.Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата.3.Офертата се подава на български език в един оригинал. 4.Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.5.Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за упълномощаване – в оригинал. 6.Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА ГУРКОВО – гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 23, етаж 2, стая 10, до датата и часа, посочени в обявата. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер.7.До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 8.Офертата се подава от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.9.В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.10.Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на обществената поръчката, за които се подават документите и следва да съдържа:10.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата- попълва се Образец № 1;10.2.Декларация за регистрация по ЗТР- попълва се Образец № 2;10.3.Представяне на участника-попълва се Образец № 3;10.4.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 59, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП- попълва се Образец № 4;10.5.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 59, ал.1, т.3-5 от ЗОП- попълва се образец № 5;10.6.Списък- декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка, считано до датата определена за краен срок за подаване на офертите, за всяка обособена позиция по отделно- попълва се образец № 6;10.7.Заверено от участника копие на Удостоверението за регистрация на обект по реда на чл. 12 от ЗХ от съответното ОДБХ по местоположение на обекта на името на участника или еквивалент;10.8.Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на транспортното средства необходимо за изпълнение на поръчката от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход или еквивалент;10.9.Заверено от участникът копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент;10.10.Декларация за участие на подизпълнител- попълва се Образец № 7;10.11.Декларация за съгласие за участие на подизпълнител- попълва се Образец № 8- (ако е приложимо);10.12.Декларация за приемане условията на проекта на договора- попълва се Образец № 9; 10.13.Техническо предложение, попълнено съобразно Образец № 10.1.- 10.6., съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предложението се представя на хартиен носител. 10.14.Ценово предложение, попълнено съобразно Образец № 11.1.- 11.6. Участниците трябва да посочат единична цена за всеки продукт без включено ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2017  (дд/мм/гггг)