Версия за печат

BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, община Опан, област Стара Загора, За: Виолета Кирева, България 6078, с.Опан, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

12000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Почистване, продълбочаване и оформяне на дере между язовир Васил Левски, община Опан, област Стара Загора и границата с община Гълъбово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


Срок за получаване на офертите

31/08/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Общата прогнозна стойност на поръчката от 12 000 лв. без ДДС е остойностената дървесина която Изпълнителят ще добие при почистването на до 250 кубични метра дървесина. Цена на кубичен метър Възложителят определя на 48 лв. В случай, че добитата дървесина е в по-голям обем от 250 кубични метра, тя се разпределя между Възложителят и Изпълнителят на поръчката. Разпределението на добитата дървесината е 70% за Изпълнителя и 30% за Възложителя, като Изпълнителят се задължава да транспортира със собствен превоз и за собствена сметка, дървесината за Възложителя до определени от него населени места в община Опан.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2017  (дд/мм/гггг)