Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-18-140

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130273618

BG411, Национална агенция за професионално образование и обучение, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 5, За: Емилияна Димитрова, България 1113, София, Тел.: 02 9712070, E-mail: napoo@navet.government.bg, Факс: 02 9733358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.navet.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.navet.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“ с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение за нуждите на НАПОО. Дейностите включени в обхвата на поръчката са следните: 1. Анализ на текущото състояние на данните в Информационната система на НАПОО по отношение постигане на изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО и определяне на необходимостта от набиране на допълнителни данни, което включва: • извършване на анализ на наличните данни в ИС на НАПОО (като структура и качество на данните) спрямо изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО; • дефиниране на вида на допълнителните данни, които е необходимо да бъдат въвеждани в ИС на НАПОО за постигане на изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО; • изготвяне на системен проект. Системният проект по Дейност 1 трябва да бъде съгласуван с Възложителя. Изпълнителят може да премине към изпълнение на следващите дейности само след окончателното приемане на Системния проект от Възложителя. 2. Надграждане на ИС на НАПОО за набиране на допълнителните данни спрямо изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО, което включва: • разработване на структури данни и интерфейс за въвеждането им, съгласно приетия Системен проект; • разработване на автоматизирани проверки на данните; • интегриране на разработените проверки към Регистъра на издадените документи. 3. Разработване на допълнителни процедури за експертна оценка за проверка на изискванията спрямо изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО, което включва: • разработване на процедури за извършване на експертна оценка от страна на служители на Възложителя • разработване на интерфейс за отразяване резултатите от експертната оценка; • разработване на интерфейс за изискване на допълнителна информация и уведомяване на центровете за професионално обучение в случай на установени нарушения. 4. Съпътстващо обучение на експерти от Центровете за професионално обучение и на служители на Възложителя за работа с новоразработените структури и процедури, което включва: • да обучи мининум 10 служители на Възложителя за работа със системата, вкл. и за извършване на експертната оценка. Обучението трябва да бъде извършено в присъствена форма, с осигуряване на достатъчно време за практическо приложение на наученото; • да обучи по подходящ начин екипите на Центровете за професионално обучение за работа с новоразработетиге структури и съобразяване с изискванията на ЗПОО. 5. Гаранционна поддръжка на системата минимум 24 месеца. Всички дейности трябва да бъдат изпълнени при спазване на Закон за електронното управление и подзаконовите актове, което е отразено по-детайлно в Техническата спецификация, съгласувана с Държавна агенция Електронно управление

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48614000

Описание:

Система за събиране на данни


Срок за получаване на офертите

23/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Като „услуга с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ ще се приема изпълнени услуги на минимум 2 (две) услуги, подобни на изискванията на възложителя в настоящата поръчка. Доказателството за извършена услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От удостоверенията следва да бъдат видни конкретните извършени усуги и изпълнителя, който ги е реализирал. Описаните удостоверения се прилагат към офертата в заверено от участника копие и в тях следва да се съдържа подпис на издателя. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 2 (две) услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За обезпечаване на гаранционното обслужване на Регистъра е необходимо участникът да има на разположение на територията на гр. София поне 1 (един) специалист с подходящо образование и професионален опит минимум 2( две) години. На основание чл. 67, ал. 5, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3 , т.4 и чл. 63, ал. 1, т. 2 ЗОП, е необходимо участникът да представи лице за контакт и телефон за връзка. Минималното изискване се доказва със декларация – списък на сервизната база /свободен текст/с приложени към нея доказателства, че ще е на разположение на участника за срока на гаранционното обслужване предложен от участника. Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена. Комплексната оценка (КО) на офертата на отделния участник се определя по следната формула: КО =П1 x 0.40 + П2 x 0.60, където Критерий „Качество“ се състои от показател П1 „Срок за изпълнение” с тежест в комплексната оценка 40%. Критерий „Цена“ включва показател П2„Предлагана цена” с тежест в комплексната оценка 60%. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 24.08.2017 г. Час: 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2017  (дд/мм/гггг)