Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИКТ-03-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Янка Здравкова, Ивайло Захариев, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382; 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/402-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37125 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърно оборудване, както следва: Обособена позиция 1 – включва доставка на: Настолен компютър Тип 1 – 30 бр.; Настолен компютър Тип 2 –1 бр.; Настолен компютър Тип 3 –1 бр.; Монитор – 10 бр.; Преносим компютър – 3 бр.; Лазерно многофункционално печатащо устройство - 13 бр.; Скенер – 1 брой. Обособена позиция 2 – включва доставка на: Преносим компютър – 1 бр.; Проектор – 1 бр. Минималните изисквания са подробно описани в техническите спецификации.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

18/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 21.08.2017 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/08/2017  (дд/мм/гггг)