BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120154

BG332, Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов №5, За: инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Венецуела 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/zop-2017-6/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/08/2017  (дд/мм/гггг)