Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-345

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна Здравноосигурителна Каса - Пловдив, гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, За: Илияна Иванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603004, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1260.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Oбслужване на персонала на РЗОК-Пловдив от служба по трудова медицина“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

23/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения.Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1260 или в деловодството на РЗОК-Пловдив.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/08/2017  (дд/мм/гггг)