Версия за печат

BG-гр.Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-20/31.07.2017г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG344, Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А, За: Красимир Димитров Христов, България 6000, гр.Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/745.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Стара Загора”. Изпълнението на поръчката включва измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Стара Загора чрез извършване на една или няколко от следните дейности: външно измиване на автомобил, комплексно измиване на автомобил(външно и вътрешно), измиване на двигател, пране на тапицерия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

14/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00ч. на 14.08.2017г.Отварянето на офертите ще се извърши на 15.08.2017г. от 13:30 ч., в сградата на РЗОК гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А

Дата на изпращане на настоящата информация

11/08/2017  (дд/мм/гггг)