Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-129432

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Велина Дякова 0291451651, Веселин Табаков 02 91451919 – по предмета на поръчката и Росен Стефанов 02 91451438– по процедурата, България 1000, гр. София, Тел.: 02 91451651; 02 91451919; 02 91451438, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-INV_8_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85120000, 85145000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

24/08/2017 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка включва провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ, документиране и предаване на резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, при спазване на изискванията за качествено медицинско обслужване по 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. София. Пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 792 работещи, от които 510 жени и 282 мъже. За Обособена позиция № 1 прогнозната стойност е до 64 150 (шестдесет и четири хиляди сто и петдесет) лева; Обособена позиция № 2 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Смолян. Пакетът от медицински прегледи и изследвания е за приблизително 75 работещи, от които 45 жени и 30 мъже. Обособена позиция № 2 се възлага по реда, валиден за индивидуалната стойност, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. За тази обособена позиция участниците не следва да подават оферти. Стойността на Обособена позиция № 2 няма да надвишава прогнозната стойност от 5750 лв., както и 20 % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка. Повече информация за обществената поръчка е посочена в обявата качена на профила на купувача на посочения в т. I.1. адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2017  (дд/мм/гггг)