BG-ГУРКОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1818

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, ОБЩИНА ГУРКОВО, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 3, За: ДОНИКА КУРТЕВА, България 6199, ГУРКОВО, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО/СМЕТИЩЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

16/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му. Офертите се подават до 17:00 часа на датата посочена в Обявата в сградата на Община Гурково, 6199 гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3, деловодство. 2. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху опаковката участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 3. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. 4. Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Община Гурково, 6199, гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3 Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково“ Наименование на участника:…………………………………………………. Участниците в обединението (когато е приложимо)………………………… Адрес за кореспонденция: ………………………………..…………………… Телефон факс или електронен адрес:………………………………………… 5. Опаковката с офертата на участника следва да съдържа всички изискуеми документи. 6. Опаковката трябва да бъде запечатан, така че да не може да бъде отворен без да се повреди опаковката му. 7. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 8. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя. 9. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника. 10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената поръчка може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 11. Срок на валидност на офертата. 11.1.Предложенията следва да бъдат валидни със срок 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявата за обществена поръчка. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. 11.2. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или по факс) от участниците да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договорите.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2017  (дд/мм/гггг)