Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-191

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставка на 3 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобила, тип „SUV”. Доставката следва да се извърши съгласно Техническата спецификация на възложителя, приложение към документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

15/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1) Оферта за участие – по образец;2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП;4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП;5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя.6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец. В случай на участие на подизпълнители, същите представят Декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) - Приложение № 2 и по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП) - Приложение № 3. 7) Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец, съдържащо:1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя;3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец;4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец;9) Ценово предложение по образец- попълнено, подписано и подпечатано от участника. Предложената цена в офертата следва да включва всички разходи на участника по доставката.Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Доставка на 3 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобила, тип „SUV””. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.Срок на изпълнение на поръчката: 1.1. Срок за доставка на автомобилите: до 20 /двадесет/ календарни дни от датата на писмената заявка от Възложителя, изпратена до Изпълнителя; 1.2.Срок за изплащане на окончателната вноска за автомобилите: 30.11.2017 г. 2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, а именно:•Административна сграда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, гр. Благоевград, ул. Антон Чехов № 3; ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Прогнозната стойност: 70 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане: Всички плащания се извършват в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2017  (дд/мм/гггг)