BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-06-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Евелина Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 167, E-mail: evelina.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.registryagency.bg/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

99907.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Преустройство и смяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.502.278.3.13 в административен офис, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Агенция по вписванията“, находящ се в гр. Несебър, ул. "Георги Раковски" №2

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство


Срок за получаване на офертите

01/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2017  (дд/мм/гггг)