BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175076479

BG411, Агенция за държавна финансова инспекция, гр. София, ул. Леге № 2, За: инж.-арх. Мария Велинова - главен експерт в дирекция ФСДУЧРИОК, България 1040, София, Тел.: 02 98595138, E-mail: m.velinova@adfi.minfin.bg, Факс: 02 9815042

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.adfi.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.adfi.minfin.bg/bg/zop/14.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

190000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2017  (дд/мм/гггг)