Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПБС-03-22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/403-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

18916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Кратко описание: Предметът на поръчката включва доставка на 3 бр. гребла за сняг, съобразно обособените позиции. Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация – Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43325100, 34921100

Описание:

Оборудване за поддръжка на терени
Машини за почистване на пътища


Срок за получаване на офертите

21/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 22.08.2017 г. от 09.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2017  (дд/мм/гггг)