Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

487

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000250609

BG415, Детска градина Мечта гр. Дупница, ул. Втори януари №16, За: Даниела Димитрова Гальова, България 2600, Дупница, Тел.: 0877 291302, E-mail: cdg1dupnica@abv.bg, Факс: 0877 291302

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dg-mechta-dupnica.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dg-mechta-dupnica-823/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60834 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Мечта” гр. Дупница - месо и местни хранителни продукти; основни хранителни продукти; плодове и зеленчуци; риба; хляб и хлебни изделия; мляко и млечни продукти; замразени продукти и плодове

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15110000, 15331500, 15500000, 15511000, 15800000, 15811000, 15811100, 03220000, 03311000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Месо
Зеленчуци, консервирани с оцет
Млечни продукти
Мляко
Различни хранителни продукти
Хлебни изделия
Хляб
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Риба


Срок за получаване на офертите

07/08/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 08.08.2017 г., 12.00 часа. Място за отваряне на офертите - Община Дупница, гр. Дупница, ул."Втори януари" №16 , Детска градина "Мечта" Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/08/2017  (дд/мм/гггг)