BG-ВАРНА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103514755

BG331, ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА ЕООД, ГР.ВАРНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2, За: ДИЛЯНА КАМБУРОВА, България 9005, ВАРНА, Тел.: 052302 320, E-mail: dkc_chaika@abv.bg, Факс: 052302 325

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dkcchayka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkcchayka.bg/bg/page/16.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Чайка ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/: Обособена позиция I Лабораторни реактиви и консумативи за мануални изследвания; Обособена позиция ІІ Лабораторни реактиви и консумативи за коагулация на коагулометър Thrombotimer 4 channel; Обособена позиция ІII Лабораторни реактиви и консумативи за автоматичен биохимичен/имунологичен анализатор Cobas 6000 модул С 501 - затворена система; Обособена позиция IV Лабораторни реактиви и консумативи за комбиниран биохимичен/имунологичен анализатор Cobas 6000 модул С 601 - затворена система; Обособена позиция V Лабораторни реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор Aбакус-5; Обособена позиция VІ Лабораторни реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор Aбакус-3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

16/08/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП СЕ НАМИРА НА АДРЕС- http://dkcchayka.bg/bg/page/16. ОТВАРЯНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 28.08.2017Г. ОТ 10,00Ч. В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС В РАЗДЕЛ I ОТ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/08/2017  (дд/мм/гггг)