BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Д-1713

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 0359 029702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/442-op-92-izvarshvane-na-kompleksna-usluga-po-razdelno-izpirane-omekotyavane-gladene-opakovane-i-transportirane-do-vazloz.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сотиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали, съгласно утвърдена Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98311000

Описание:

Услуги по събиране и доставяне на прането


Срок за получаване на офертите

07/08/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчка, първоначалният срок за подаване на оферти се удължава до 07.08.2017г., 16:30ч..Офертите ще се отварят на 08.08.2017 година в 10.30 часа на адрес гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1, административна сграда,учебна зала на ДКБ

Дата на изпращане на настоящата информация

04/08/2017  (дд/мм/гггг)