Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-135

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Oсвободител № 15, За: Ирена Георгиева, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/s_birane_na_oferti_s_obyavi.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка на термални пластини (офсетови плаки)“ Кратко описание: Обхватът на поръчката включва доставка на термални пластини (офсетови плаки), наричани за краткост „артикули“. Предметът на поръчката включва доставка на: 1. Термални пластини – 400х510, с прогнозно количество от 2 850 броя пластини; 2. Термални пластини – 615х724, с прогнозно количество 12 000 броя пластини. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от Обявата – Приложение №1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22510000

Описание:

Офсетови плаки


Срок за получаване на офертите

11/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Не може да участва в настоящата обществена поръчка и ще бъде отстраняван от участие участник, за който: 1. са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП. Основонията се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощията да упражняват контрол пи вземане на решения от тези органи. 2. е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с подобно дружество по смисъла на чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на документите, описани в настоящите указания за участие; 3. участници, които са свързани лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/08/2017  (дд/мм/гггг)