Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-167

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Тодор Нинов, България 1431, София, Тел.: 02 9159453, E-mail: tninov@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт и извънгаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50110000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

10/08/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват: - диагностика, реглаж и ремонт на: - бензинови и дизелови двигатели, горивна уредба, запалителна уредба, електрическа инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, преден и заден мост, диференциал, кардан, амортисьори, кормилно управление, спирачна уредба, климатична инсталация, предни и задни светлини, предни, задни и странични стъкла на леките автомобили, предмет на договора; - автотенекеджийски и автобояджийски услуги; - демонтаж, монтаж и баланс на гуми; - смяна на масла, филтри, ремъци и ролки

Дата на изпращане на настоящата информация

03/08/2017  (дд/мм/гггг)