Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-189

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставката на 1 брой машина за сгъване и пликоване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград. Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителяв и в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30100000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


Срок за получаване на офертите

09/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът следва за представи документите, описани в Указания за участие в обществената поръчка: т.8 /т.8.1, т.8.2, включваща т.8.2.1 до т.8.2.5/ - неразделна част от документацията за участие. Срок на изпълнение на поръчката: 18 (осемнадесет) месеца от датата на подписването на договора. Място на изпълнение:Административна сграда на "ВиК" ИООД-Благоевград. Начинът на плащане:Всички плащания се извършват е лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/08/2017  (дд/мм/гггг)