Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, ул. Акад. Георги Бончев, блок 25, За: Наталия Вучева, България 1113, София, Тел.: 02 9792341, E-mail: iempam_zop@abv.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iempam.bas.bg/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

09/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Договор № BG05M20P001-2.009-0019

Друга информация

Указания за участие и образци на документи са достъпни на официалния Интернет адрес на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН, в раздел „Профила на купувача“ - https://www.iempam.bas.bg/current.html

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2017  (дд/мм/гггг)