Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РКП17-ДР00-384

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Иванка Иванова, България 1330, София, Тел.: 00359 29217265, E-mail: ip_ivanova@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

75000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и възстановяване на 1 брой детска площадка в градинката при читалище „Св. Св. Кирил и Методий” и изграждане на 1 брой площадка за свободно разхождане на кучета в парк „Св. Св. Петър и Павел”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в деловодството на район "Красна поляна" - СО в запечатана, непрозрачна опаковка, лично от участника или от упълномощен от него представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Адресът за получаване е: П.К. 1330, гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25. Работното време на деловодството е от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. На опаковката се изписва наименованието на обществената поръчка: „Ремонт и възстановяване на 1 брой детска площадка в градинката при читалище „Св. Св. Кирил и Методий” и изграждане на 1 брой площадка за свободно разхождане на кучета в парк „Св. Св. Петър и Павел”. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен по-горе в Раздел ІІІ иули са представени в незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Адрес:гр. София, П.К.1330, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25. Място на отваряне на офертите - на 07.08.2017г. от 11:00 часа в сградата на администрацията на район "Красна поляна" - СО, ет. 2, стая 206.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2017  (дд/мм/гггг)