Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

944

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-583-.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

112500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строителни и монтажни работи за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци - Външна топлоизолация - EPS 8см, шпакловка и силиконова мазилка - основна сграда - 1 926 кв.м., Външна топлоизолация - EPS 8см, шпакловка и силиконова мазилка – столова – 550 кв.м., Модулно фасадно скеле монтаж/демонтаж - основна сграда -1 926 кв.м. и Модулно фасадно скеле монтаж/демонтаж – столова – 550 кв.м. СМР са финансирани по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2017 г. Срок за изпълнение до 15.09.2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи


Срок за получаване на офертите

14/08/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Технически и професионални способности: [През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство на обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. За „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката“ Възложителят ще приема изпълнение на строително-монтажни работи по ремонт и саниране на сграда. В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това минимално изискване се прилага за обединението като цяло.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2017  (дд/мм/гггг)