Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1357

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, Ректорат НСА, ет.4, ст.408, За: инж.И. Филипов - Ръководител Отдел Капитално строителство, България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

32000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране, доставка, асемблиране, монтаж, свързване към мрежата на Топлофикация ЕАД и пускане в експлоатация на нова абонатна станция за отопление и подгряване на битово–гореща вода, с която да бъде подменена амортизираната абонатна станция в съществуващата топлофицирана сграда Комплекс Закрити спортни съоръжения на Национална спортна академия "Васил Левски", София, Студентски град, с абонатен № 725 към Топлофикация София ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44622000

Описание:

Система за топлообмен


Срок за получаване на офертите

07/08/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2017  (дд/мм/гггг)