Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-124313

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Светла Владимирова - по предмета; Магдалена Георгиева - по процедурата, България 1000, София, Тел.: 02 91451526; 02 91451434, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-INV_6_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35120 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа „AMADEUS“ (или еквивалент)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48610000

Описание:

Системи от бази данни


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 12.07.2017 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Посочената обща прогнозна стойност на поръчката в размер на 35 120 лв. без ДДС е равностойна на 17 956, 57 евро без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/07/2017  (дд/мм/гггг)