Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-212

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: инж. Абидин Хаджимехмед, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7312, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/sabirane-na-oferti-sas-obyavi.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

17143.2 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на общински сгради в гр. Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45400000, 45421100, 45430000, 45442100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Работи по боядисване


Срок за получаване на офертите

11/08/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обект на поръчката е строителство. В предмета на поръчката са включени два подобекта, а именно: 1. Ремонт на помещения в КСУ гр. Крумовград. 2. Ремонт на кабинет в бивш Медицински център гр. Крумовград. Дейностите по изпълнение на поръчката са както следва: За обекта по т. 1, съгласно приложената към настоящата документация количествена сметка е предвидено да се извърши ремонт на помещения от сградата на Комплекс за социални услуги в гр. Крумовград, в която се помещават следните институции: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2. В Център 2 се предвиждат следните строително-монтажни дейности в съответните помещения, съгласно приложената към настоящата документация количествена сметка: - спални помещения – 8 бр.: грундиране на стени и тавани и боядисване с латекс при ремонти; - дневна и преддверие: грундиране на стени и тавани, боядисване с латекс при ремонти, демонтаж на настилки, доставка и монтаж на подови первази PVC, редене на ламелен паркет; - трапезарии и кухненски боксове: грундиране на стени и тавани, боядисване с латекс при ремонти, грундиране на подове при ремонти и полагане на теракота при ремонти; - коридор: грундиране на стени и тавани и боядисване с латекс при ремонти. В Център 1 се предвиждат следните строително-монтажни дейности в съответните помещения, съгласно приложената към настоящата документация количествена сметка: - коридор: грундиране на стени и тавани и боядисване с латекс при ремонти; - трапезарии и кухненски боксове: грундиране на стени и тавани, боядисване с латекс при ремонти, грундиране на подове при ремонти и полагане на теракота при ремонти; - дневна и офис: грундиране на стени и тавани, боядисване с латекс при ремонти, демонтаж на настилки, доставка и монтаж на подови первази PVC, редене на ламелен паркет; - стълбищна клетка: грундиране на стени и тавани, боядисване с латекс при ремонти, блажна боя по врати, изкърпване по стени и доставка и монтаж на PVC врати. За обекта по т. 2, съгласно приложената към настоящата документация количествена сметка е предвидено да се извършат следните строително-монтажни дейности: остъргване на блажна боя от стени, шпакловка по стени, грундиране с контактен грунд на стени и тавани, блажна боя по стени и тавани при ремонти, боядисване на стари цокли, блажна боя по дървени повърхности (врати), блажна боя по стара дограма, блажна боя по стари радиатори, разваляне на фаянсова облицовка, циментова мазилка (хастар) и фаянсова облицовка по стени. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 14.08.2017 г. от 10:00 часа. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/07/2017  (дд/мм/гггг)