Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови № 21, За: Светла Мицова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmp-bl.com/profil,.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – БЛАГОЕВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” : ОП №1 Сключване на застраховка „Автокаско“ ОП № 2 Сключване на застраховка „Злополука на местата /лицата в МПС” ОП № 3 Сключване на застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5, т.7 ЗОП и съгласно документацията. Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да извършват застрахователна дейност. *За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие от Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от "Комисията по финансов надзор", валиден към момента на подаване на офертата. Всички общи изисквания, технически спецификации, условия за участие, образци на документи и приложения към документацията на Възложителя са подробно описани и качени в Профил на купувача на посочения по-горе адрес. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Отварянето на офертите ще се извърши на 08.08.2017 г. от 09:00 ч. в административната сграда на ЦСМП-Благоевград на посочения по-горе адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/07/2017  (дд/мм/гггг)