Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПГУ17-ВК08-124

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

BG411, Столична община, ул. Московска 33, За: Любомир Георгиев, България 1000, София, Тел.: 02 9206862, E-mail: ogp@sofproect.com, Факс: 02 9206862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=68320&companyId=20779.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45733 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за дейностите по създаването и прилагането на комуникационна стратегия, визуална идентичност и творческа платформа за комуникация в хода на кампанията за създаване на ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79416200

Описание:

Консултантски услуги по връзки с обществеността


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: в сградата на Общинско предприятие „Софпроект общ градоустройствен план“, гр. София, ж.к. „Зона Б5“, блок 11, вх. Б, ет. 18.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2017  (дд/мм/гггг)