BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПГУ17-ВК08-123

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

BG411, Столична община, ул. Московска 33, За: Любомир Георгиев, България 1000, София, Тел.: 02 9206862, E-mail: ogp@sofproect.com, Факс: 02 9206862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=68314&companyId=20779.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Създаване на комуникационна платформа (сайт) и осигуряване на рекламно присъствие относно проект ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ по две обособени позиции”: - Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител създаване на комуникационна платформа (сайт)“; - Обособена позиция №2: "Избор на изпълнител за осигуряване на рекламно присъствие".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72420000, 79341000

Описание:

Услуги по интернет разработка
Рекламни услуги


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: в сградата на Общинско предприятие „Софпроект общ градоустройствен план“, гр. София, ж.к. „Зона Б5“,блок 11, вх. Б, ет. 18.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2017  (дд/мм/гггг)