Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПГУ17-ВК08-122

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

BG411, Столична община, ул. Московска 33, За: Любомир Георгиев, България 1000, София, Тел.: 02 9206862, E-mail: ogp@sofproect.com, Факс: 02 9206862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=68290&companyId=20779.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66166 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности относно проект ”ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ” по обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72310000, 72313000, 72316000

Описание:

Услуги по обработка на данни
Услуги по събиране на данни
Услуги по анализ на данни


Срок за получаване на офертите

04/08/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: в сградата на Общинско предприятие „Софпроект общ градоустройствен план“, гр. София, ж.к. „Зона Б5“,блок 11, вх. Б, ет. 18.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2017  (дд/мм/гггг)