BG-СЛИВЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

234

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №1А, За: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР - МИГЛЕНА КОЛАРОВА, България 8800, СЛИВЕН, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven=com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП - Сливен и филиалите му в градовете Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел по Наредба № 11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 год. чрез ваучери за 2017 год.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

31/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2017  (дд/мм/гггг)