BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1267

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколов, България 8300, Средец, Тел.: 0359 55513393, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 0359 55513412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgssredets.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures?cid=&bid=3&year=&period=.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

01/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отвярянето на подадените оферти за участие ще се състои на 02.08.2017 год. от 10:00 часа. в административната сграда на ТП ДГС Средец, на адрес: гр. Средец, ул. Васил Коларов 92. Отварянето ще се сътои при наличие на подадени най-малко 3 предоложения. При подадени по-малък борй оферти, срокът ще бъде продълен в изпълнение изискванията на чл. 188 ал. 2 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

25/07/2017  (дд/мм/гггг)