Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ -14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Надя Петрова, Грета Маринова, Иван Кръстев, Вануату 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619228;062 619231; 062 619307, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/508.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново“, по обособени позиции”: І-ва позиция: Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Общинска собственост“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва управление на общинската собственост, и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и устройство на територията“, дирекция „Проекти и програми“, дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“, дирекция „Бюджет и финанси“ и общински предприятия, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново. ІІ-ра позиция: Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Общинска собственост“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново. ІІІ-та позиция: Публикуване на информация в „24 часа“ и сайта www.24chasa.bg за нуждите на Община Велико Търново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22120000

Описание:

Публикации


Срок за получаване на офертите

31/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/508 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в "Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. Майка България № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 31.07.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 01.08.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 17:00 часа на 04.08. 2017 г. и отварянето на офертите ще се състои на 07.08.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача. Всеки участник може да подаде оферта само за едната от двете обособени позиции - позиция 1 или позиция 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/07/2017  (дд/мм/гггг)